Student Workshop 02/26/2022 for US students

Հայաստանի և Արցախի աշակերտների աշխատաժողով 19.02.2022

You may register here for 2nd student workshop held on February 26 at 10 AM (PT): Zoom Registration Կարող եք գրանցվել փետրվարի 15-ի առավոտյան ժամը 10-ի (AMT) սեմինարին հետևյալ հղումով՝ Zoom registration


Science Olympiad Registration / Գիտական օլիմպիադայի գրանցում

Please register here/ Խնդրում ենք գրանցվել այստեղ

Registration will be open from February 15, 2022 to March 15, 2022

Գրանցումը բաց կլինի 2022 թվականի փետրվարի 15-ից մինչև մարտի 15-ը

CDBG

About CDBG: The purpose of the Community Development Block Grant Program (CDBG) is to provide resources to help cities counter the growing problems of neighborhood blight, economic decline, and the shortfall of social services to low and moderate income families.

Eligibility of CDBG:
Low or middle income households
Must be resident of Glendale city

If you are applying through Community Development Block Grant (CDBG) you need to fill out the  Applicant Information Form (AIF) document: CDBG PSS Attachment C_FY 21-22

The following are the guidance for the application:

  1. At the top of the application, you have to put the parent name.
  2. On the second page, put all adult names in the family section
  3. On the second page also write the child’s name
  4. Make sure the form is signed by both parents/adults
  5. Make sure all the sections are answered
  6. Provide the supporting income documents